Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMITÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy mielőtt Ön számunkra megadja személyes adatait, tömör, közérthető és átlátható formában Ön megfelelő tájékoztatást kapjon a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról. Az Aktívklub-Zala24 Egyesület a személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló (EU) 2016/679. számú rendelete, illetve a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályok alapján kezeli.

 

www.homepiac.zala24.com keresztül magánszemélyként vásárló érintettek adatvédelmi tájékoztatása. Amennyiben Ön a honapunkon keresztül leadott megrendelése és annak az Egyesületünk általi elfogadása által köt az adatkezelővel adásvételi szerződést, úgy ezzel összefüggésben az alábbi adatait kezeljük: Név, lakcím, szállítási cím (ha eltér), e-mail cím, telefonszám, online fizetés esetén a fizetés lebonyolításához szükséges adatok. Az adatkezelés célja: az adásvételi szerződés megkötése, teljesítése, házhozszállítás lebonyolítása, adó és számviteli jogszabályban rögzített nyilvántartási, megőrzési kötelezettség teljesítése, jogszabályban biztosított igényérvényesítéshez kapcsolódó jogi kötelezettség teljesítése, termékvisszaküldés, reklamáció esetén az érintett beazonosítása, reklamáció kivizsgálása, érdemi elintézése.

Az adatkezelés jogalapja: adásvételi szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése. Az adataihoz az adatkezelő azon munkavállalói és közreműködői, akik a szerződés teljesítésében közreműködnek, így a pénzügyi-, könyvelési-, adózási, jogi tevékenységeket ellátó személyek és adatfeldolgozók (amennyiben teljesítésükhöz szükséges), könyvelő (a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében), online fizetés esetén az adatkezelő által megbízott pénzügyi szolgáltató(……………………, székhely: ……., adatkezelésével kapcsolatos további információk: ……………………………………………) házhoz szállítást bonyolító személy, jogi igényérvényesítés esetén jogi szakértő, vita esetén az illetékes hatóság, bíróság férhetnek hozzá. A hozzáférés adataihoz szigorúan célhoz kötött. A személyes adatait az adatkezelő a szerződés teljesítésének ideje alatt, illetve a szerződés megszűnését követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig őrzi. Amennyiben az érintett az adásvételi szerződéstől – amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak – a teljesítés előtt eláll, úgy az adatait az elállás jogszerűségének megállapítását követően töröljük. Amennyiben Ön személyes adatait nem kívánja megadni, úgy a szerződés nem tud a felek között létrejönni, Önt nem tudjuk kiszolgálni. A www.homepiac.zala24.com/hu oldalon regisztráló érintettek adatvédelmi tájékoztatása. Amennyiben Ön honlapunkon regisztrál, az Ön fiókja létrehozásához és a fiók működésével kapcsolatban az alábbi adatait kezeljük: Név, felhasználónév, e-mail cím, jelszó.

Az adatkezelés célja: az érintett honlapra történő regisztrációjával a vásárlói fiók létrehozása, és a fiók funkcióinak elérése (vásárlás folyamatának megkönnyítése, korábbi vásárlások megtekinthetősége, regisztrált felhasználóknak nyújtott kedvezmény igénybevétele) Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. A személyes adatait a fiókja megszüntetéséig, regisztrációja törléséig őrizzük. Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni, vagyis fiókját törölni, a hozzájárulás visszavonása, vagyis a fiókja törlése nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A fiókja törlésére a fiókon belül megadott módon van lehetősége. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a regisztrációkor megadott jelszavát óvja attól, hogy az illetéktelenek kezébe kerülhessen!

 

Magánszemély beszállító szerződő partnereink adatvédelmi tájékoztatása. Amennyiben Ön az AKTÍVKLUB-ZALA 24-el beszállító magánszemélyként köt szerződést, úgy ezen szerződéssel összefüggésben az alábbi adatokat kezeljük: Név, anyja neve, lakcíme,postázási/értesítési címe, adóazonosító jele, egyéni vállalkozó adószáma, nyilvántartási száma, születési helye, ideje, bankszámlaszáma, telefonszáma, e-mail címe.

Az adatkezelés célja: ajánlat adása, szerződéses  feltételek leegyeztetése, szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, adó és számviteli jogszabályban rögzített nyilvántartási, megőrzési kötelezettség teljesítése, jogszabályban biztosított igény érvényesítéshez kapcsolódó jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése. Az adataihoz az adatkezelő azon munkavállalói és közreműködői, akik a szerződés teljesítésében közreműködnek, így a pénzügyi-, könyvelési-, adózási, jogi tevékenységeket ellátó személyek és adatfeldolgozók (amennyiben teljesítésükhöz szükséges), könyvelő (a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében), jogi igényérvényesítés esetén jogi szakértő, az illetékes hatóság, bíróság férhetnek hozzá. A személyes adatait az adatkezelő a szerződés teljesítésének ideje alatt, illetve a szerződés megszűnését követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig őrzi.

Amennyiben Ön személyes adatait nem kívánja megadni, úgy a szerződés nem tud a felek között létrejönni. Érintettnek nem minősülő szerződő partnerek (cégek, intézmények) természetes személy képviselőinek, kapcsolattartóinak adatvédelmi tájékoztatása. Amennyiben Ön érintettnek nem minősülő szerződő partnerünk természetes személy képviselője, illetve az ajánlatadás folyamán vagy a megkötött szerződésben megjelölt kapcsolattartója, úgy alábbi adatait kezeljük: Név, céges telefonszám, ennek hiányában bármely megadott telefonszám, céges e-mail cím, ennek hiányában bármely megadott e-mail cím, beosztás.

Az adatkezelés célja: ajánlatadás során kapcsolattartás, szerződéses feltételek leegyeztetése, szerződésekben az érintett cégképviselőként, vagy kapcsolattartó személyként történő megjelölése, kapcsolattartóként üzleti kapcsolattartás a szerződéses partnerekkel.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő és szerződő partnere jogos érdeke, vagyis, hogy a szerződés a felek megállapodásának megfelelően létrejöhessen, a szerződő partner természetes személy képviselője a szerződést cégszerűen aláírja, és a szerződő felek a szerződés teljesítésének ideje alatt a szerződés teljesítése érdekében az üzleti kapcsolatot fenn tudják tartani az arra kijelölt kapcsolattartó személy által. Az adataihoz az adatkezelő azon munkavállalói és közreműködői, akik a szerződés teljesítésében közreműködnek, így a pénzügyi-, könyvelési-, adózási, jogi tevékenységeket ellátó személyek és adatfeldolgozók (amennyiben teljesítésükhöz szükséges), könyvelő (a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében), jogi igényérvényesítés esetén jogi szakértő, az illetékes hatóság, bíróság férhetnek hozzá. A személyes adatait az adatkezelő a szerződés teljesítésének ideje alatt, illetve a szerződés megszűnését követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig őrzi. Amennyiben Ön a személyes adatait nem kívánja megadni, úgy nem lehetséges az érintettnek nem minősülő üzleti partnerrel a szerződéskötés, illetve az üzleti kapcsolattartás.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha Ön valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát. A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben az adatkezelő az adatait nem kezelheti tovább. A panasztételhez való jog: ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 13911400, www.naih.huugyfelszolgalat@naih.hu. A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon. Az adat hordozhatósághoz való jog: amennyiben igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket az adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az adat kezelések során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá.

 

Tájékoztató adatvédelmi kérelmekkel kapcsolatos elérhetőségekről

  1. a) Személyes bejelentések, kérelmek, helyszín: Személyes ügyintézésre a társaság székhelyén, a 8784 Kehidakustány, Barátsziget utca 321/5 hrsz. szám alatt van lehetősége.
  2. b) Elektronikus vagy postai levelezés útján történő kapcsolattartás, kapcsolattartó mail cím: Elektronikus úton az alábbi címen tud kapcsolatba lépni az adatkezelővel: service@hompiac.hu

Postai levelezés útján kérelmét az adatkezelő székhelyére címzett tértivevényes (ajánlott) küldeményben küldje meg.

  1. c) Közvetlen megkeresés telefonon:

telefonszám: 30 459 72 82

  1. d) Adatvédelemmel kapcsolatos kérelmet az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy az érintett személyes adataival kapcsolatban jogosult előterjeszteni. A kérelmet az adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelemmel kapcsolatos intézkedéséről az érintettet vagy az általa meghatalmazott személyt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja (szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható).
close

Heti "Zöldtippek" ingyen

IIratkozz fel a magvan hírlevélre és szerezd be ingyenes workshopunkat a csíráztatásról és a mikrozöld nevelésről

Iratkozz fel a gyógyteák hírlevelünkre és szerezd be az ingyenes listát a hatásokkal!